Regule a kodex cechu

Cech sv. Michaela učí umění rytířskému podle tradice od našich předků do našich časů dochované. Učí zápasu a šermu, boji dlouhými meči, stejně jako šermu tesáky, šavlemi, tulichy, píry a ostatními zbraněmi.


K umění rytířskému patří však také dobrý mrav a ctnost nejedna a těm učí se všichni bez rozdílu.


Všichni studenti, tovaryši i představení školy znají kodex a podle srdce modlitbu Archanděla Michaela, kterou se zahajuje a končí každá učebná hodina.


Od cizinců a návštěvníků se této znalosti nevyžaduje.


Škola přijímá své studenty formou pozvání. Kdo pozvání přijímá, regule školy, její práva i povinnosti přijímá a na sebe béře.


Kdo se záměrně regulím příčí, nebo školu svým jednáním jinak hanobí a dobré jméno poškozuje, ten tři lopatky na řiť holou před zraky všech členů cechu vytrpět musí a povinen jest a bude. Výkon udělá ten, koho určí vedení školy.


Ve škole se probuje ze zápasu a všech zbraních shora zmíněných a v dlouhém meči především, dle svobodného šermíře Joachima Meyera ze Štrasburku. Kdo se chce nechat probovati, ten požádá hejtmana školy, a ten mu přiřadí datum zkoušky.


Od členů se čeká jednání odpovídající mravům rytířským. Lhát, krást či poškozovat věci cizí, chovati se hrubě a na veřejnosti nedůstojně, dobré jméno školy haniti, nedbati řádné hygieny, to vše je považováno za porušení regulí a podle toho bude s hovadem naloženo. Kdo se přemíře alkoholu a drog vystaví, přízeň školy riskuje.